Achtergrond

Het Internationale Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst, dat zal duren van 2015 tot 2024, vormt een gunstige periode in de geschiedenis waarin de Verenigde Naties, de lidstaten, het maatschappelijk middenveld en alle andere relevante actoren, met mensen van Afrikaanse afkomst zullen samenwerken, teneinde doeltreffende maatregelen te treffen voor de uitvoering van het Activiteitenprogramma in de geest van Erkenning, Rechtvaardigheid en Ontwikkeling.

Het Activiteitenprogramma erkent dat de VN Durban Verklaring en Actieprogramma een alomvattend VN-kader is en een solide basis vormt voor de bestrijding van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid. Het betekent een nieuwe fase op het gebied van de inspanningen van de Verenigde Naties en de internationale gemeenschap, om de rechten en waardigheid van mensen van Afrikaanse afkomst te herstellen.

De uitvoering van het Actieprogramma voor het Internationale Decennium, is een integraal onderdeel ten behoeve van de optimale en effectieve uitvoering van de Durban Verklaring en Actieprogramma. Het is in overeenstemming met het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie als het belangrijkste internationale instrument, voor de uitbanning van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid. Het samenwerkingseffect moet daarom worden bereikt via het Internationale Decennium in de strijd tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid.

De Durban Verklaring en Actieprogramma erkent dat mensen van Afrikaanse afkomst het slachtoffer zijn geweest van slavernij, slavenhandel en kolonialisme, en nog steeds slachtoffers van die gevolgen zijn. Het Durbanproces heeft de zichtbaarheid van mensen van Afrikaanse afkomst vergroot; het heeft bijgedragen aan een wezenlijke vooruitgang in de bevordering en bescherming van hun rechten als gevolg van de concrete ondernomen acties door Staten, de Verenigde Naties, andere internationale-, en regionale organen en het maatschappelijk middenveld.

Helaas blijven racisme en rassendiscriminatie, ondanks de bovengenoemde vorderingen zich, zowel direct als indirect, feitelijk en in juridische zin aanhoudend manifesteren in ongelijkheid en ongelijke behandeling. Mensen van Afrikaanse afkomst over de hele wereld, of het nu gaat om afstammelingen van de slachtoffers van de trans-Atlantische slavenhandel of als recentere migranten, vormen de armste en meest gemarginaliseerde groepen in de wereld.

Studies en bevindingen van internationale en nationale instellingen tonen aan dat mensen van Afrikaanse afkomst over de hele wereld, ongeacht of zij als afstammelingen van de slachtoffers van de trans-Atlantische slavenhandel, of als recente migranten, behoren tot de armste en meest gemarginaliseerde groepen. Studies en bevindingen door nationale en internationale instellingen, tonen aan dat mensen van Afrikaanse afkomst nog steeds beperkte toegang hebben tot kwalitatief goed onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en sociale zekerheid. In veel gevallen blijft hun situatie grotendeels onzichtbaar en is er onvoldoende erkenning en respect voor de inspanningen van mensen van Afrikaanse afkomst en wanneer zij aandacht vragen voor hun huidige toestand. Ze ervaren maar al te vaak discriminatie in hun toegang tot de rechter en worden geconfronteerd met alarmerend hoge percentages politiegeweld, inclusief etnisch profileren. Bovendien is hun mate van politieke participatie aanhoudend laag, zowel bij het stemmen als bij het bekleden van politieke posities.

Mensen van Afrikaanse afkomst worden geconfronteerd met vormen van meervoudige discriminatie, zoals op grond van leeftijd, geslacht, taal, geloof, politieke – of andere opvattingen, sociale afkomst, eigendomsrecht, handicap, geboorte of andere status. De bevordering en bescherming van Mensenrechten voor mensen van Afrikaanse afkomst, moet een prioriteit zijn voor de Verenigde Naties. In dit verband is het Internationaal Decennium een belangrijk initiatief en een unieke gelegenheid om de grote bijdrage van mensen van Afrikaanse afkomst aan de samenleving te onderstrepen! Echter zullen ook concrete maatregelen tegenover moeten staan om hun evenredige participatie te bevorderen, om racisme, raciale discriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid te bestrijden.

Daarvoor zijn de thema’s Erkenning, Rechtvaardigheid en Ontwikkeling in het leven geroepen.

Ga naar de inhoud